Paper Information


Title 《ᠰᠡᠳᠡᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠵᠦᠩ᠋ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ; ᠶᠠᠮᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠰᠡᠳᠡᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》ᠪᠤᠯ 17᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠩ᠋ᠭᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn