Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ—ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠩ ᠭᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ; ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠌ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn