Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn