Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠰ
Keyword ᠵᠠᠷᠤᠳ; ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰᠳᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ — ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ᠂ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠳᠦᠷᠦ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠲᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠩ᠋ᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠭᠢ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn