Paper Information


Title ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ《ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠤᠪᠤᠳ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ; ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ; ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ《ᠠᠮᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ》 ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn