Paper Information


Title ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 100ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
Creator ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ; ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ
Abstract ᠴ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn