Paper Information


Title ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵ‍᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
Keyword ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ; ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ; ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ; ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠠᠩ᠋ᠭᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠢᠠᠵᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn