Paper Information


Title ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ——《ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠧᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠢ》᠋ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠸᠠ; ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠸᠠ ᠪᠤᠯ 19᠋ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠸᠠ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠢ》(ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡ 10 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ) ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠸᠠ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠰᠸᠠ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠩ᠋ᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn