Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠪᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠴᠤᠭ᠋ᠤᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠨᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠄ (1) ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷ; (2) ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ; (3) ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ; (4) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠲᠡ; (5) ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ; (6) ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn