Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠸᠠᠩ ᠾᠧ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ; ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨ᠋ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠤᠨ᠋ᠠᠭ᠋᠋ᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn