Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠳ᠋ᠤ᠊᠂ᠮᠣᠩᠬᠡ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭ᠋ᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ᠂ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠷᠲᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠨ(1807) ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠲᠠᠢ 《ᠰᠢ ᠴᠦᠢ ᠽᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠱᠢ ᠯᠢᠤᠸᠠᠢ》(《西陲总统事略》)ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn