Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠤᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ
Creator ᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠴᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠡ᠂《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《 ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃《ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》᠋ ᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠳᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠢᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠠᠯᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠡᠢᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠡᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠤᠰᠢ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠤᠡᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn