Paper Information


Title ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ
Creator ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ
Keyword ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ;ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ;ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ
Abstract ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ《ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn