Paper Information


Title 《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword 《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》; ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ;ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ《ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 》ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠠᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠂ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn