Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡ ᠹᠷᠠᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Creator ᠪᠡ‍᠂ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠤ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠪᠷᠠᠨᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠪᠡᠯᠳᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢᠨᠵᠡᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠤᠡᠢᠷ ᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠨᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠨᠭᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠹᠠᠷᠠᠡᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠤᠨ᠋ ᠡ ᠦᠷᠦᠨ᠌ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠋᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn