Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠳ‍᠋᠍ • ᠲᠠᠮᠴᠠᠢ
Keyword ᠲᠤᠤᠯᠢ ;《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠋ ; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn