Paper Information


Title 《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠠᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲ‍᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠰᠡᠷ》; ᠬᠠᠳ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠠᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ 《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ》᠋ ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn