Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠨᠳᠠ ᠴᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠡᡁᠦ᠋ᠩ ᠶᠦᠩ ᠪᠢᠨ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ; ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ;ᠠᠨᠳᠠ ᠴᠠᠢᠵᠠ ;
Abstract ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn