Paper Information


Title 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ(ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1996年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn