Paper Information


Title ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠡ》ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ(ᠬᠤᠶᠠᠷ)
Creator ᠳ᠋ᠤ‍᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ;《ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠡ》; ᠱᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Abstract ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠵᠠᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠴᠡᠸᠠᠩᠷᠠᠪᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭᠴᠤᠳ  ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 1732 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃《ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠡ》 ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn