Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠱᠦᠯᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠳ᠋ᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩᠵᠠᠪ
Keyword ᠱᠦᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ; ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ; ᠱᠦᠯᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ; ᠱᠦᠯᠦ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠡᠮᠳᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠱᠦᠯᠦᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠱᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠳᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠱᠦᠯᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠯᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn