Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ — ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠪᠦᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠳᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn