Paper Information


Title ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠭᠡ
Keyword ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠤᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ; ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ; ᠳᠤᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯ ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn