Paper Information


Title ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠪᠤᠯᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ;ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠴᠠ
Abstract ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭ ᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠ  ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn