Paper Information


Title ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠳᠢᠶ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠩᠭᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ; ᠲᠦᠳᠢᠶ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Abstract ᠲᠦᠳᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠯᠠᠮ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠳᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠯᠠᠮ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn