Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn