Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ 》᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠬᠦᠨᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠡᠢ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠸᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠡᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠳᠤ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠦᠶᠡᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠠᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠶᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠃ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠦᠶᠠᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ; ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠢᠵᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ《 ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠡᠢᠰᠢ᠂ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn