Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ 《ᠱᠠᠩ ᠬᠡᠰᠢᠭ》 ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠠᠯ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; 《ᠱᠠᠩ ᠬᠡᠰᠢᠭ》 ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ 《 ᠱᠠᠩ ᠬᠡᠰᠢᠭ》 ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭ᠋ᠠᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn