Paper Information


Title ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠲᠤ
Keyword ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ; ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn