Paper Information


Title 《ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠣ‍ · ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠲᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭ᠋ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠨ᠋ᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠬᠡᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠂ ᠰᠲ᠋ᠧᠯᠢ᠂ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠴᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn