Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠮᠸᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》;《ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ》; 《ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠤᠯ; ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠹᠦᠩᠯᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《ᠤᠢᠠᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》᠂ 《ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ 》 ᠪᠠ 《 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠨᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠠᠬᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn