Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ — ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠷ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ — 《ᠮᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠮᠠᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ》 ᠬᠡᠯᠲᠡᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨᠡᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1988年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn