Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠭ᠋ ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠪ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠬᠣᠷᠢᠴᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ;ᠵᠤᠭ᠋ ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Abstract ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭ᠋ ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠦ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ  ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠫᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠭ᠋ ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn