Paper Information


Title ᠭᠠᠵᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠭᠠᠵᠷ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠠᠵᠡ ᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ; ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠵ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn