Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠨᠤᠭᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠦᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠨᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 19᠋ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠂ 20᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠴᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn