Paper Information


Title ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠰᠥᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ; ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ
Abstract ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 20  ᠋ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠌ ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠩᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠲᠥ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn