Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ; ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ; ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ; ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
Abstract ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠳᠳᠤᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ ᠸᠸᠪ(WWB)ᠰᠤᠷᠭᠠ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨ᠋ᠤᠳᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭ᠋ᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢᠠᠯᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn