Paper Information


Title ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠳ᠋‍᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ; ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳ᠋‍᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ》ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠤᠢ᠌ᠯᠡᠰ》᠂ 《ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭ》᠂ 《ᠬᠠᠷᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ》᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠨᠢᠨ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳ᠋‍᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn