Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠤᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ
Keyword ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠋ ᠡ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ; ᠵᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ  ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠋ ᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ ᠡ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠠᠳᠭᠠᠯ ᠲᠠᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠪᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠡᠢᠵᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠦᠩᠨᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠡᠢᠰᠢᠳᠠ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn