Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠡᠦ ᠶᠦᠸᠸ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ; ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠷ; ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠠ ᠳᠤᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠲᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn