Paper Information


Title ᠪᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠳᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ
Creator (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)ᠳ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠷᠮ ᠠ
Keyword ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ; ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ; ᠤᠨᠤᠯ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦᠢ
Abstract ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠱᠦᠭᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn