Paper Information


Title ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌; ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn