Paper Information


Title ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 30 ᠰᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠬᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠱᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn