Paper Information


Title ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠡᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ — 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ(ᠲᠦᠷᠪᠡ)
Creator ᠶ᠂ ᠳᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠨ
Keyword ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ; ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠡᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠡᠳᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn