Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ ‍• ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠢ᠋ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠡ ᠵᠠᠪᠰᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn