Paper Information


Title ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ — ᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠰ‍ · ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract 《ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨ᠋ᠡᠷᠢᠯ ᠠᠪᠠᠯᠤᠩᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠲᠤᠷᠨ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠂ ᠴᠦᠯᠳᠦ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠠᠭ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠡᠨ᠋ᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠴᠡᠬᠢᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠋ᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠠᠢᠵᠠᠮᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn