Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ; ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡ;
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡᠴᠢ ᠷᠠᠴᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠡᠴᠨ ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn