Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠭᠴᠤ
Keyword ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠭᠲᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠡᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠠᠩ᠋ᠭᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn