Paper Information


Title ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠦᠪᠦᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠬᠢᠶ ᠠ— ᠠᠬᠠᠮᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ;ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ;ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠠ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠶᠩᠭ᠋ᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠡᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn