Paper Information


Title ᠪᠠᠯᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨᠵᠠᠪ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠯᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠮ ᠠᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ; ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ; ᠪᠠᠯᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠩᠬᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ- ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠤᠯ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn